תנאי שימוש באתר "מפתח הקהילות" | מפתח הקהילות

תנאי שימוש באתר "מפתח הקהילות"

כללי

אתר זה מופעל על ידי מפתח הקהילות בע"מ ומצוי בבעלותה (להלן "האתר" ו- "אנו").

השימוש באתר וכל הנלווה לו כפוף לתנאים המנויים מטה. אנא קרא/י בעיון תנאים אלו. אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאים אלו, הנך נדרש/ת שלא לעשות שימוש באתר. שימושך באתר, ייחשב על כן, להסכמה לתנאים אלו.

אם אינך בגיל חוקי, המאפשר לך להתחייב ולקבל תנאים אלו, אל תשתמש/י באתר זה. אם יסתבר לנו, כי אינך בגיל חוקי מתאים כאמור, אנו שומרים לעצמנו האפשרות למנוע ממך שימוש באתר או בחלקיו.

הנך מתחייב/ת, כי ככל שאת/ה מוסר/ת לנו או לכל גורם אחר במסגרת האתר פרטים אודות עצמך או אחרים, הרי שפרטים אלו נכונים, מדויקים ומלאים.

אנו שומרים לעצמנו הזכות לשנות את האתר, לעצבו מחדש, להוסיף או לגרוע ממנו, ללא אישור ממך.

אנו איננו אחראים לכל מידע או תוכן שיועלה לאתר על ידך או על ידי גולשים אחרים, ככל שתתקיים אפשרות כזו באתר, ואיננו מבטיחים לשמור אותה או להציגה באתר, או להעביר תכנים אלו באופן שלם או תקין.

כל זכויות היוצרים הכרוכים באתר ובמה שמצוי בו לרבות סימני מסחר, וידאו, מוזיקה, תמונות, עיצובים גרפיים, עימוד האתר, סידור התכנים וכיוב', שייכים לנו או לאחרים, שנתנו לנו רשות בהם. הנך מתחייב/ת שלא לשנות, להתערב, להעתיק, לשכפל, להנדס לאחור, להעביר, לשלב, לעבד או להפיץ כל חלק מהאתר או תוכן המצוי בו. אינך מורשה/ית ליצור קישוריות LINK אל האתר מאתר אחר, או לבצע כל סוג של מסגור (FRAMING) או הטמעה (EMBEDING) באתר אחר ביחס לתכני אתר זה.

הביטוי "מפתח הקהילות" והלוגו הנלווה לו, הינם סימני מסחר שלנו. הינך מתחייב/ת שלא לעשות בהם כל שימוש ללא אישור מפורש ובכתב שלנו.

אינך מורשה לבצע כל שימוש בתכנים המופיעים באתר ללא אישור מפורש ובכתב מעימנו.

הינך מתחייב/ת שלא להתערב בפעולתו של האתר על כל חלקיו, לבצע כל מעשה שיש בו כדי לפגוע בשימוש של אחרים באתר או בפעילותו השגרתית.

השימוש באתר נועד לשימוש פרטי, סביר והוגן. אין לבצע כל שימוש באתר למטרות מסחריות ללא אישור מפורש ובכתב מעימנו. אין לעשות באתר כל שימוש החורג מהמטרות הנגלות שלו.

הינך מסכים/ה להיות חשוף לפרסומות שונות, שיופיעו באתר לרבות פרסומות, שתהיינה צמודות לתוכן המועלה על ידך לאתר. פירסומות אלו הינן על דעתם של המפרסמים בלבד ואין אנו אחראים לתוכנן או לטיבן.

אתר זה על כל חלקיו, תכונותיו, ישומיו ותכניו, הינו כמו שהוא וללא כל אחריות. אנו איננו מבטיחים ביחס לאתר וחלקיו: זמינות מלאה, תפקוד תקין, העדר תקלות או הפרעות או כי המידע בו מדוייק, או נטול טעויות. אין אנו מבטיחים כי ניתן להסתמך על המופיע באתר. אנו דוחים כל טענה בדבר כשירות האתר או התאמתו למטרות מסוימות. השימוש באתר הוא באחריותך בלבד. אנו בכל מקרה, לא נהיה אחראים: לכל נזק תוצאתי או עקיף, להפסדים ולאובדן מידע.

באתר מצוי מידע רב אשר לוקט על ידנו או על ידי אחרים ממקורות גלויים וממידע אשר הועלה אליו על ידי צדדים שלישיים. אנו לא אחראים לתקינות מידע זה או לדיוקו ואיננו מייצרים מצג, כי ניתן לסמוך עליו. אין במידע המופיע במדוריו השונים של האתר כדי להביע דבר מה לגבי דיוקו או לגבי טיב וכשירות נשואי המידע, לרבות היותם אוחזים בכל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי חוק לשם מתן שירותיהם או מוצריהם. אין אנו מבטיחים כי כל זכויות היוצרים בתכנים שהועלו על ידי אחרים לאתר הם שלנו או של מי שהעלה את התכנים באתר, וכי ניתנו בהקשר אליהם כל ההרשאות הנדרשות.

כל פרסום או המלצה המופיעים באתר הינם בגדר מידע שאינו מוסמך ואינו מחייב וכל מי שנסמך עליו עושה כן על אחריותו האישית.

לשם פעילות מסוימת, יתכן שתידרש/י לפתוח חשבון במסגרת האתר, הכרוך בשם משתמש ובסיסמא. אם את/ה פותח/ת חשבון בשם אחר, הינך בחזקת מי שמורשה/ית לעשות כן בשם האחר ולחייבו בתנאים אלה. עליך לשמור בסודיות את שם המשתמש והסיסמא. הינך מחויב/ת להודיע לנו באופן מיידי, אם את/ה חושד/ת שמישהו עושה שימוש בלתי מורשה באמצעות חשבונך אצלנו. אנו לא נהיה אחראים לשימוש בלתי מורשה של צדדים שלישיים בחשבונך ולתוצאות שימוש בלתי מורשה זה. מבלי לגרוע מכלליות תנאים אחרים, הינך מתחייב/ת, כי הפרטים שהינך מוסר/ת לנו לצורך פתיחת החשבון הינם אמיתיים, עדכניים ומדויקים. אינך מורשה/ית לאשר לאחר לעשות שימוש בחשבונך. סטייה ולו חלקית מתנאי השימוש של האתר עלולה להסתיים בחסימת חשבונך, או הגבלתו או ביטולו על ידנו.

כל הורדת תכנים מהאתר היא על אחריותך לרבות ביחס להשפעת ההורדה על הציוד שברשותך.

אל לך לעשות דבר שיש בו להוות עקיפה של תנאי שימוש אלו או כדי לסייע לדבר, או כשיש בו כדי לפגוע או להתערב בפעולת מערכות האתר, תכונותיו, יישומיו, וכיוב' מאפיינים הקיימים באתר. אנו נהיה רשאים להגביל שימושך באתר ככל שיתעורר חשד אצלנו למעשים מסוג זה.

אל לך לעשות שימוש בכל כלי, תוכנה למעט דפדפנים מקובלים, מערכת, אלגוריתם, רובוט, שיטה, אמצעי אוטומטי או מתוכנת אחר על מנת לגשת אל האתר. אין להעתיק תכנים מהאתר באמצעים אלו ואין לחדור באמצעותם לאתר או אל מנגנוניו, ואין לעשות כל שימוש או העתקה של הקוד המוטמע בו.

מדיניות הפרטיות שבאתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.

אין לנו, לעובדינו, למנהלינו, לדירקטורים שלנו ולבעלי מניותינו כל אחריות לנזקים ישירים או עקיפים או תוצאתיים או עונשיים הנובעים משימוש לא מורשה של מאן דהוא באתר. מלוא הסיכון הנובע מתוך השימוש באתר לרבות השימוש בתכנים המצויים בו או במוצרים או השירותים הנמכרים במסגרתו או המפורסמים בו הוא עליך בלבד, ואין לנו כל אחריות לדבר. בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל נזק או הוצאה או הפסד או אי נוחות או אובדן מידע או צער וסבל כתוצאה מהשימוש כאמור. בכל מקרה מקסימום האחריות שלנו לא יעלה על סך הקנייה שביצעת באתר הרלוונטית לדרישתך.

את/ה תשפה אותנו, עובדינו, מנהלינו, דירקטורים שלנו ובעלי מניותינו בגין כל תביעה או דרישה של צד ג' הנובעת משימושך באתר או מקניית שירות או מוצר במסגרתו או שימוש בהם. אנו נעשה מיטב מאמצינו להודיע לך בהקדם אודות או תביעה או דרישה כאמור, ונאפשר לך להתגונן בפניה. ככל שלא תתגונן/י כנדרש אנו עשויים לעשות כן במקומך ואת/ה תישא בכל הוצאותינו בנדון כמו אף בכל תוצאות ההליך או הפשרה ככל שנגיע אליה בהקשר זה.

אנו רשאים לסגור את האתר, למכרו למפעילים אחרים, לשנות את ייעודו, להפוך חלקים מהאתר או את כולו לנגישים למנויים בלבד, להתנות גישה בתשלום לחלקים ממנו או לכולו ו/או להפסיק את התמיכה האנושית ו/או האוטומטית אשר מספק האתר בחלקים ממנו או בכולו, והנך מאשר/ת כי אין לך ולא תהיה לך כל טענה כנגדנו בשל זאת.

הנמנעות מלנקוט בצעד כלשהו שאנו זכאים לנקוט בו, לא יהווה ויתור או השתק.

אם תנאי מתנאי השימוש באתר זה ימצא כלא תקף או לא אכיף, אזי אותו תנאי יאכף עד להיקף המותר על פי הדין, ואין בכך כדי לפגוע בתוקפם ואכיפותם של יתר תנאי השימוש באתר זה.

אנו רשאים מעת לעת לשנות תנאים אלו, אנא בדוק/י את התנאים באופן מתמיד.

על תנאים אלו יחולו דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית לדון בתנאים ובכל הקשור לשימושך ובכל הנובע ממנו, נתונה לבתי המשפט במחוז המרכז.

כל תביעה בין הצדדים בקשר לאתר זה תוגש תוך שנה מיום קרות עילת התביעה.

אין את/ה רשאי/ת להסב כל זכות שקמה לך כלפינו בקשר לאתר. אנו רשאים להסב זכויותינו וחובותינו לאחרים.

תנאים אלו ממצים את מלוא ההסכמות בינינו ביחס לשימוש באתר.

העלאת תכנים

אתר זה עשוי לאפשר לך להעלות תכנים אליו. הינך מודע/ת לכך כי בהעלותך תכנים לאתר הם הופכם להיות פומביים, ועשויים להיות משכך מועתקים על ידי אחרים או משותפים או מפורסמים על ידי צדדים שלישיים. הנך מתחייב/ת, כי התכנים המועלים על ידך אינם נגועים: בשפה גסה, בהשמצה, בהוצאת לשון הרע, וכי הם אינם: פוגעניים, בעלי אופי מיני, מאיימים, פוגעים בפרטיות, מטעים, אסורים על פי כל דין או מהווים עילה לכל תביעה פלילית או אזרחית.  בהעלותך תוכן זה הינך לוקח/ת אחריות מלאה לכל התוצאות הנובעות מכך. בהעלותך את התכנים: (1) אל לך להתחזות לאדם אחר או לייצג גוף שלא הסמיך אותך לייצגו, (2) הינך מאשר/ת, כי יש בידך את מלוא ההרשאות החוקיות להעלות את התכנים לאתר לרבות על פי דיני הקניין הרוחני, וכי התכנים למיטב ידיעתך נכונים ומדוייקים, (3) הינך מסכים/ה, להעניק לנו או מי מטעמנו רישיון חינם תמידי, שאינו ניתן לביטול, גלובלי, ללא חיוב בתמלוגים ולא בלבדי, להשתמש, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשנות, לתרגם, לפרסם, לבצע באופן פומבי ולהציג באופן פומבי, בכל דרך שהיא, כל תוכן המועלה או מפורסם באמצעות האתר, וכי אנו רשאים להעביר רישיון זה לכל גורם. הנך מצהיר/ה, כי את/ה בעל הכוח להעניק לאתר רישיון כאמור, וכי אנו נהיה רשאים לעשות בכל זמן ואופן שנמצא לנכון כל שימוש חוקי בתכנים המועלים לפי שיקול דעתנו במסגרת האתר או במסגרות אחרות, לרבות לצרכי פירסום, מחקר וסטטיסטיקה, וכפי שמפורט במדיניות הפרטיות שבאתר זה המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלו, (4) ידוע לך, כי אנו רשאים להשהות את פירסום התכנים, להפסיק פירסומם, להפסיק ולהעלותם מחדש, שלא לפרסמם כלל, לעבדם ולהציגם בצורות שונות.

יש לנו הזכות להסיר כל תוכן שיועלה על ידך, שאינו עומד בתנאים אלו, ללא כל הודעה מוקדמת. אנו רשאים לקבוע מעת לעת מדיניות לגבי אופן העלאות של המשתמשים או משתמש בודד, תדירות העלאות, אופן סיווג המידע המועלה והגבלת כמותו וכיוב'.

אנו רשאים לאסור על העלאה של קישורים לאתרים אחרים, ולהסירם בכל עת.

אנו רשאים לשבץ פירסומות במסגרת העלאות של המשתמשים, בלא שהדבר יזכה את המשתמש בכל תמורה או דבר אחר.

אנו רשאים להטביע סימני זיהוי בתכנים המועלים לאתר על ידי המשתמשים.

האחריות על התכנים המועלים על ידי המשתמשים היא באופן מוחלט עליהם. אנו איננו בודקים את התכנים ותקינותם, ולא עומדים מאחוריהם.

על אף שאנו נוקטים בצעדים שונים על מנת לשמור על המידע המועלה על ידך לאתר, איננו יכולים להיות ערבים, כי לא תהיה חדירה בלתי מורשית אל המידע הנ"ל, והינך לוקח/ת את כל הסיכונים הכרוכים בהעלאת מידע זה. כמו כן, איננו ערבים לכך שלא תהא חדירה בלתי מורשית למערכות האתר או למערכות אחרות שלנו.

 

קניות

האתר משמש בין היתר כמעיין קנייון וירטואלי, שבו תוכל לקבל גישה אל מבחר חנויות המציעות קניית מוצרים או שירותים. חנויות אלו מופעלות על ידי מוכרים שהינם צדדים עצמאיים ונפרדים מעימנו. ההתקשרות לצורך הקנייה נעשית במישרין אל מול המוכרים ולא מולנו. התשלומים שיבוצעו על ידך לצורך הקנייה הינם תשלומים למוכרים ולא לנו. כל האחריות ביחס למימוש הקנייה, טיב המוצר/שירות, תנאי הקנייה, המשלוח וכיוב' הינם באחריות הבלעדית של המוכר. אנו איננו פועלים בשם המוכרים או בשימך ואיננו צד להתקשרות בינכם. ככל שאנו נגבה ממך ישירות כספים לצורך הקנייה, אנו עושים כן כבלדרים בלבד ואין בכך כדי לגרוע מכל האמור לעיל בפסקה זו.

לצורך ביצוע הקניות את/ה מסכימ/ה שאנו נוכל להעביר אל המוכרים את הפרטים הרלוונטים שלך המצויים אצלנו.

אם הינך מבקש/ת לבצע קנייה באתר עליך להיות בן/ת 18 לפחות ובעל/ת כשרות משפטית לצורך ביצוע הקנייה. אם את/ה פועל/ת בשם תאגיד עליך להיות מוסמך/ת לחייב את התאגיד בקנייה, בתנאי הקנייה, בתנאי השימוש באתר זה, ואם לא כן, תהא/י חב/ה אישית בכל הכרוך בקנייה ובתנאי אתר זה.

לשם ביצוע הקנייה עליך לספק מידע מלא ומדוייק ככל שנדרש, כגון: שימך, כתובת למשלוח, פרטי אמצעי תשלום וכיוב'. במוסרך פרטים אלו הינך מביע/ה הסכמתך לחיובך באמצעים הנדונים.

תשלומיך יועברו אל המוכר או אלינו כבלדרים עבור המוכר.

אל תשלומיך יתווספו כל תשלומי החובה המוטלים על פי דין על הקנייה כגון: מע"מ.

אמצעי התשלום שניתן לבצע באמצעותם תשלומים באתר, יהיו אלו שיקבעו על ידנו מעת לעת. ההסכם שלך עם הגוף אשר מספק את אמצעי התשלום ישלוט באופן השימוש שלך באמצעי התשלום הרלוונטי. יחד עם זאת את/ה הוא/יא האחראי/ת לביצוע התשלום, אם הגוף הנדון לא יבצע מכל סיבה שהיא את התשלום. אמצעי התשלום שלך עשוי להיות מחוייב מיידית עם אישור הקנייה על ידך באתר.

אישור הקנייה מטעמך מהווה הצעה בלתי חוזרת מטעמך בכפוף לדיני הגנת הצרכן כלפי המוכר. המוכר רשאי מטעמיו לבצע את הקנייה. אישור על ביצוע התשלום אינו מהווה בהכרח אישור מטעם המוכר, וזה רשאי להודיעך על אי ביצוע העיסקה. הצעתך זו תחשב כמאושרת על ידי המוכר עם קבלת הודעת קיבול מטעם המוכר.

קניות מעל סכום מסוים עשויות להיות כרוכות בבקשה לאישור נוסף מטעמך בהתאם למדיניות המוכר או החברה המספקת את אמצעי התשלום.

משלוח מוצר לחו"ל, ככל שמתאפשר באמצעות המוכר, עלול להיות כרוך במחוייבויות משפטיות מצידך. בבקשך לשלוח מוצר מישראל למדינה זרה הינך מאשר/ת שניתן חוקית להכניס את המוצר לאותה מדינה וכי הוא עומד בכל התנאים החוקיים החלים על סוג מוצר כזה. משלוח המוצר וקבלתו עשויים להיות כרוכים בביצוע תשלומים לרשויות בישראל או לרשויות המדינה הזרה, ואת/ה מתחייב/ת לשלמם או לשפות את המוכר או השולח ככל שאלו נשאו בעלויות אלו. אם על פי דיני מדינת ישראל לא ניתן ליצא את המוצר, המוכר יהיה רשאי לבטל את הקנייה ללא כל טענה מצידך, ואם הביטול נובע מדיני המדינה הזרה או כתוצאה ממסירת מידע לא נכון מצידך, המוכר או אנו נהיה רשאים לחייבך בהוצאות.

אנו לא מספקים שירות לקוחות ביחס לקנייה. כל טענה, דרישה, בקשה לתיקונים, הבהרות, שאלות ביחס לקנייה או לממכר, אחריות לממכר ותחזוקתו – יש להפנות למוכר או ליצרן לפי העניין – לנו אין כל אחריות בנדון.

ככל שמחיר הממכר אינו נכון באתר, המוכר יהיה רשאי לבטל את הקנייה ללא כל טענה מצידך או להפחית את מחיר הקנייה, ככל שהמחיר היה גבוה יתר על המידה.

מחירי המוצרים והשירותים נתונים לשינוי מתמיד מצידו של המוכר.

כל מבצע המפורסם באתר הוא על אחריות המוכר והמפרסם ואינו באחריותנו.